แนะนำศูนย์อาสาสร้างสุข

20160930-web-01-2

About Us

Community Cafe’ แห่งนี้เกิดจากกลุ่มเพื่อนๆ ที่ทำงานด้านจิตอาสาพัฒนาสังคมด้วยกัน ตั้งใจให้กลายเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานที่สำหรับการนัดพบพูดคุย เพื่อการทำงานกิจกรรมของจิตอาสา ที่พักผ่อน อ่านหนังสือ สถานที่แห่งมิตรภาพ การแบ่งปันน้ำใจ ความคิด ความรู้ และประสบการณ์เพื่อการพัฒนาชุมชน

ศูนย์อาสาสร้างสุขยั่งยืน (Cafe’ Can Do) แนวคิดใหม่สำหรับการทำงานเพื่อสังคมเป็นสุข สร้างสำนึกรักชุมชนเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพการทำงานเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดการทำงานพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน ศูนย์กลางของการประสานศักยภาพเพื่อการพัฒนาชุมชน แหล่งพักผ่อน ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ แหล่งรวมตัวของอาสาสมัครด้านต่างๆ และผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชน